Integritetspolicy

I denna integritetspolicy förklaras, hur bareen (”vi” eller ”oss”) behandlar dina personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig

Den juridiska enhet som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Bareen ApS

CVR: 38262572

Sankt Gertruds Stræde 6e,

1129 Köpenhamn K

DANMARK

info@bareen.se

(+45) 70711092

2. Beskrivning av behandlingen

Nedan redogör vi för i vilka syften vi behandlar dina personuppgifter.

2.1 När du gör ett köp på vår sida

I samband med att du köper våra varor behandlar vi personuppgifter om dig. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera de varor som du har beställt.

Vi behandlar olika personuppgifter om dig, bland annat namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är dataskyddsförordningens artikel 6, punkt 1b, som säger att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade, dvs du, är part. Där behandlingen av dina personuppgifter inte i tillräcklig grad hänger samman med fullgörandet av avtalet sker istället behandlingen av dina personuppgifter mot bakgrund av GDPR, artikel 6, punkt 1f, där vårt legitima intresse är att administrera vår försäljning.

Vi kan dela dina uppgifter med våra IT-leverantörer, samarbetspartners, lager- och fraktföretag.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna administrera vår försäljning. I regel sparar vi dock dina personuppgifter för detta ändamål under innevarande räkenskapsår plus fem år i överensstämmelse med bokföringslagens regler om detta.

2.2 När du betalar via Klarna

På vår hemsida kan du betala via Klarnas betalningslösningar – antingen genom att betala direkt eller genom att välja att betala senare.

Om du väljer att betala med en av Klarnas lösningar när du gör en beställning på vår hemsida vidarebefordrar vi relevanta uppgifter till Klarna för att de ska kunna hantera din betalning. Du betalar för ditt köp av våra varor direkt till Klarna.

I förbindelse med din beställning vidarebefordrar vi dina kontaktuppgifter, som ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress samt uppgifter om din beställning till Klarna. Vidarebefordran sker enligt GDPR artikel 6.1.b), vilket innebär att personuppgiftsbehandlingen är baserad på att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal till vilket den registrerade, dvs du, är part.

I Klarnas integritetspolicy kan du läsa om vilka uppgifter de samlar in och hur dessa behandlas när du använder Klarnas betalningsmöjligheter. Läs mer i Klarnas integritetspolicy här.

I Klarnas integritetspolicy kan du läsa vilka uppgifter som samlas in och hur dessa behandlas när du besöker Klarnas hemsida. Läs mer i Klarnas cookiepolicy här.

2.3 Nyhetsbrev

Du kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev, i vilket du får nyheter och specialerbjudanden. För att kunna skicka nyhetsbrevet till dig behandlar vi personuppgifter om dig.

Vi behandlar personuppgifter om dig i form av din e-postadress, som vi behöver för att skicka nyhetsbrevet till dig.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är intresseavvägningsregeln i dataskyddsförordningens artikel 6, punkt 1f. Du kan enligt marknadsföringslagen alltid dra tillbaka ditt samtycke om du inte längre vill få nyhetsbrevet.

Vi kan dela dina uppgifter med våra IT-leverantörer, samarbetspartners.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna skicka vårt nyhetsbrev till dig. Som regel sparar vi dina uppgifter i ett år efter att du har avregistrerat dig för vårt nyhetsbrev i dokumentationssyfte.

2.4 Sociala medier

Vi har en fanpage eller en verksamhetssida på en rad sociala medier, som du kan besöka och använda. Tillsammans med de sociala medierna är vi gemensamt personuppgiftsansvariga för insamlingen av personuppgifter om dig när du besöker vår sida på de sociala medierna.

Du kan läsa avtalet om gemensamt personuppgiftsansvar med Facebook och Instagram här.

I Facebooks integritetspolicy kan du läsa vilka uppgifter som samlas in och hur dessa behandlas när du besöker vår Facebook-sida. Läs mer i Facebooks integritetspolicy här.

I Instagrams integritetspolicy kan du läsa vilka uppgifter som samlas in och hur dessa behandlas när du besöker vår Instagram-sida. Läs mer i Instagrams integritetspolicy här.

I övrigt behandlar vi de uppgifter om dig som du skickar till oss, t.ex. i samband med en direkt förfrågan från dig till oss på en av ovanstående plattformarna. Det handlar oftast om ditt namn och din fråga till oss.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är dataskyddsförordningens artikel 6, punkt 1f, enligt vilken vi har ett berättigat intresse att få kännedom om användarna av våra sidor på sociala medier.

Vi sparar inte och har inte åtkomst till uppgifter om ditt beteende online, som samlas in av de ovan nämnda sociala medierna. Vi ges endast åtkomst till aggregerade statistiska uppgifter om antalet besökare osv.

3. Överföring till länder utanför EU/EES

Vi eller vårt personuppgiftsbiträde kan överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Här nedan kan du läsa mer om vilka länder vi och våra personuppgiftsbiträden kan överföra personuppgifter till:

Klaviyo, USA: Se listan över underpersonuppgiftsbiträden här.

Shopify, Canada: Se listan över underpersonuppgiftsbiträden här.

Zendesk, USA: Se listan över underpersonuppgiftsbiträden här.

3.1 Allmän princip för överföring

Kanada har av Kommissionen beslutats vara, med vissa begränsningar, ett land, som generellt, antingen via lagstiftning eller via andra åtgärder, säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifterna. Våra personuppgiftsbiträdens behandling av dina personuppgifter omfattas av detta beslut om adekvat skyddsnivå.

Vid överföring till ett land, som av Kommissionen inte har beslutats vara ett land som säkerställer en adekvat skyddsnivå, säkerställer vi att det finns lämpliga skyddsåtgärder genom att använda Kommissionens standardavtal, som Kommissionen publicerat, eller via andra avtal som är godkända av behöriga myndigheter.

Du kan få en kopia av detta kontrakt/avtal genom att kontakta oss på info@bareen.se (ange ”integritet” i ämnesfältet).

Du kan även läsa avtalen med Klaviyo här.

4. Obligatorisk information

De uppgifter som du uppger i samband med ett köp av abonnemang är obligatoriska. Om du inte uppger dessa uppgifter kan vi tyvärr inte ingå ett avtal med dig om att leverera våra varor till dig.

5. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter:

  • Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter.
  • Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke när du vill. Ditt återkallande påverkar inte lagligheten av den behandling som gjordes innan du återkallade ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke och använda dina rättigheter som anges här nedan.
  • Du har rätt att få de personuppgifter du själv har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan alltid lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet, t.ex. Integritetsskyddsmyndigheten.

Därutöver har du rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter i följande tillfällen:

  • Om vår behandling av dina personuppgifter är baserad på artikel 6, punkt 1e (allmänt intresse eller offentlig myndighetsutövning) eller artikel 6, punkt 1f (intresseavvägning), se ovan under rättslig grund för behandling, har du alltid rätt att invända mot en sådan behandling av skäl som handlar om din särskilda situation.
  • Du har också ovillkorlig rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om vi behandlar dina uppgifter för direkt marknadsföring.

Du kan använda dina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till nfo@bareen.se (ange ”integritet” i ämnesfältet).

Det kan finnas villkor eller begränsningar för dessa rättigheter. Därför är det inte säkert att du t.ex. har rätt till dataportabilitet i det konkreta fallet – detta är avhängigt av de konkreta omständigheterna i samband med behandlingsaktiviteterna.